Ciljevi

Home » O nama » Ciljevi

Ciljevi Udruge

Organizirano okupljanje roditelja bolesne djece u okviru Udruge radi postizanja djelotvornije zdravstvene, socijalne, pravne i društvene zaštite njihove malodobne djece koja se liječe na KBC-u Rebro ili na nekom drugom KBC-u u Zagrebu te ostvarivanja prava na psihološku, materijalnu financijsku i nefinancijsku, i svaku drugu vrstu pomoći koja bi mogla pridonijeti što uspješnijem liječenju njihove djece, te uvjetima u kojima djeca borave tijekom liječenja u bolnicama.

Pružanje smještaja roditeljima slabijeg financijskog statusa za vrijeme liječenja djeteta u stanu u Gajevoj 28 kojim raspolaže udruga.

Ulaganje trajnih i kontinuiranih napora za svekoliko poboljšavanje uvjeta liječenja na dječjim hematološko – onkološkim odjelima.

Edukacija o vrstama malignih oboljenja, novim metodama liječenja i terapija, procesima reintegracije izliječene djece u društvo te pomoć i podrška u ostvarivanju njihovih prava.

 

ciljevi udruge