Statut Kluba HEO

Home » O nama » Dokumenti » Statut Kluba HEO

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14),  Skupština Prve hrvatske udruge roditelja djece oboljele od malignih bolesti – KLUB HEO ZAGREB,  na sjednici održanoj dana 15. 09. 2015., donijela je novi :

S T A T U T
PRVE HRVATSKE UDRUGE RODITELJA DJECE
OBOLJELE I LIJEČENE OD MALIGNIH BOLESTI
KLUB HEO ZAGREB

I. OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku,  sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu KLUB HEO Zagreb.

Članak 2.

Naziv Udruge je: PRVA HRVATSKA UDRUGA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI – KLUB HEO ZAGREB

Skraćeni naziv Udruge je: “KLUB HEO ZAGREB”

Naziv Udruge na engleskom jeziku je.: “First Croatian association of the parents of children suffering from malignant diseases CLUB HEO ZAGREB”

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o adresi i promjeni adrese  sjedišta Udruge donosi Predsjednik.
Udruge djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga je neprofitna pravna osobna, registrirana pri Gradskom uredu za Opću upravu.

Članak 6.

Pečat udruge je pravokutnog oblika 6×2 cm te sadrži tekst punog i skraćenog naziva Udruge i mjesta sjedišta.

II.CILJEVI, DJELATNOSTI,PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 7.

Cilj Udruge je organizirano okupljanje roditelja bolesne djece u okviru Udruge radi postizanja djelotvornije zdravstvene, socijalne, pravne i društvene zaštite njihove malodobne djece koja se liječe na KBC-u Rebro ili na nekom drugom KBC-u u Zagrebu te ostvarivanja prava na psihološku, materijalnu, financijsku, i svaku drugu vrstu pomoći koja bi mogla pridonijeti što uspješnijem liječenju njihove djece.

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge su socijalna djelatnost i zaštita zdravlja.

Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • pružanje  psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i članovima njihovih obitelji;
 • pružanje eduktivne, stručne i psihološke pomoći roditeljima djece  oboljele od malignih bolesti;
 • organiziranje aukcija i sličnih humanitarnih akcija s ciljem prikupljanja novčanih  sredstava za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti;
 • poticanje i osnivanje fondova ili zaklada za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti;
 • ostvarivanje pozitivnog utjecaja na zdravstveno – socijalni i odgojni program za bolesnu djecu uz sudjelovanje svih potrebnih stručnih profila kao i medicinskihstručnjaka, defektologa, psihologa, odgajatelja, pedagoga, učitelja i dr.
 • suradnja sa zdravstvenim i drugim ustanovama iz područja djelovanja Udruge;
 • sudjelovanje u organizaciji kampova za rehabilitaciju djece oboljele od malignih bolesti i za članove njihove obitelji te pomoć u troškovima odlaska u kampove;
 • organiziranje aukcija i sličnih humanitarnih akcija s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti;
 • pomoć pri nabavi medicinskih pomagala;
 • praćenje najnovijih dostignuća u liječenju malignih bolesti i održavanje edukacija, predavanja i seminara s ciljem širenja saznanja;
 • organizacija i realizacija projekata u  svrhu podizanja i jačanja svijesti o problemima obitelji suočenih s oboljenjem djeteta od maligne bolest
 • pomoć u organiziranju liječenja i rehabilitacije djece oboljele od malignih bolesti;
 • pomoć pri zapošljavanju roditelja djece oboljele od malignih bolesti i punoljetne djece liječene od malignih bolesti,
 • izdavanje letaka, brošura te ostalih tiskanih izdanja vezanih uz tematiku oboljenja      djece od malignih bolesti;
 • organizacija kreativnih i edukativnih radionica
 • organizacija raznih idejnih projekata u  svrhu podizanja i jačanja svijesti o svim problemima obitelji suočenih s oboljenjem djeteta od maligne bolesti;
 • pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima prijevoza na liječenje, kontrolu ili dijagnostiku djece oboljele od malignih bolesti
 • pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima smještaja i ishrane roditeljima i djetetu dok je dijete na liječenju
 • pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima dijagnostike i nabavi lijekova za djecu oboljelu od malignih bolesti
 • pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima nabavke obuće i odjeće dok je dijete na bolničkom liječenju
 • pomoć roditeljima oboljele djece u troškovima sahrane umrloga djeteta oboljelog od maligne bolesti
 • poticanje osposobljavanja volontera i volonterskoga rada
 • poticanje obnove i izgradnje onkoloških odjela u kojima se liječe djeca oboljela od malignih bolesti

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su:

– prodaja svojih proizvoda  sukladno Zakonu o trgovini;

– organiziranje kulturnih, zabavnih i drugih priredbi i prodaja ulaznica za iste.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
– prodaja svojih proizvoda sukladno Zakonu o trgovini,
– organiziranje kulturnih,zabavnih i drugih priredbi i prodaja ulaznica za iste, u cilju prikupljanja sredstava za unapređenje svoje cjelokupne djelatnosti

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja i na druge odgovarajuće načine

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članovi Udruge mogu biti fizičke i pravne  osobe. Članovi Udruge su redovni, podupirući i počasni. Redovni članovi su roditelji djece oboljele, liječene ili umrle  od malignih bolesti, teških aplastičnih anemija ili solidnih tumora mozga i punoljetne osobe liječene od malignih bolesti, teških aplastičnih anemija ili solidnih tumora kao djeca. Podupirući članovi mogu biti sve fizičke i pravne dobronamjerne osobe koje žele pomoći radu Udruge.

Podupirući članovi ne sudjeluju u radu Skupštine.

Počasni članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje su svojim radom, postupcima i djelovanjem uvelike pomogle radu Udruge. Odluku o počasnom članstvu donosi Izvršni odbor uz pristanak imenovanoga.

Članak 12.

Izvršni odbor odlučuje o primanju u članstvo.
Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice i upisom  u popis članova na temelju odluke Izvršnog odbora, a popis vodi Tajnik Udruge.
Izvršni odbor odlučuje o primanju u članstvo.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu, a redovni članovi plaćaju manju članarinu od podupirućih članova.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

– aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge (redovni)
– birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom (redovni)
– biti informirani o aktivnostima Udruge
– sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
– u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
– plaćanje članarine (redovni i podupirući)

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– smrću
– isključenjem
– prestankom djelovanja udruge

V. Stegovna odgovornost članova

Članak 15.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge. Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
•  kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
•  nepoštivanje odredaba Statuta
•  nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
•  ne izvršavanje preuzetih obveza
•  nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
•  nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge – narušavanje ugleda Udruge

Članak 16.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak  može pokrenuti bilo koji član Udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Izvršni odbor.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. – opomena
2. – direktno isključenje iz Udruge

Članak 17.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 19.

Tijela udruge su:

– Skupština
– Izvršni odbor
– Predsjednik

Skupština

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čini 10 poslovno sposobnih članova Udruge od cjelokupnog članstva koje odabire Predsjednik, po preporuci imenovanog koordinatora.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži predsjednik ili najmanje jedna trećina članova Udruge.
Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6.ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 21.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik, o čemu će na početku sjednice javnim glasovanjemodlučiti Skupština. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i jedan ovjerovitelj i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.

Nadležnosti Skupštine udruge:
– utvrđuje politiku rada Udruge,
– donosi financijski plan i završni račun
– donosi i usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i tajnika koji čine Izvršni odbor
– bira i razrješava likvidatora Udruge,
– bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Izvršni odbor

Članak 24.

– Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge
– Izvršni odbor čine Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik, koji zastupaju Udrugu
– Predsjednik udruge je ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora i predsjednik Skupštine.
– Izvršni odbor donosi odluke konsenzusom svih prisutnih članova.
– Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
– Izvršni odborutvrđuje prijedlog Statuta koji podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
– Izvršni odborutvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planova rada,
– Izvršni odborbrine o izvršenje usvojenoga Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
– Izvršni odborupravlja imovinom Udruge,
– Izvršni odborpodnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
– Izvršni odborbrine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
– Izvršni odbornadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– Izvršni odbordonosi pod zakonske akte i sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležna Skupština
– Izvršni odborodlučuje o primanju u članstvo
– Izvršni odbor može biti opozvan (u cjelini ili pojedini član) od strane Skupštine Udruge, ako Skupština na svojoj sjednici procijeni da je njegov rad štetan za Udrugu. Opoziv Izvršnogodbora se donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. Ako se opoziva pojedini član bira se novi kojemu mandat teče do isteka mandata opozvanog člana.

Predsjednik i Podpredsjednik

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja Predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godina.

Predsjednik:
– zastupa Udrugu
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– upravlja cjelokupnom imovinom Udruge, brine o namjenskom trošenju sredstava Udruge
– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskoga izvješća Skupštini,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Udruge,
– dostavlja zapisnik s sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje podpredsjednik. Mandat Podpredsjednika traje četiri godine.

Podpredsjednik:
– pomaže predsjedniku u njegovom radu,
– u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge,
– zamjenjuje ga sa svim njegovim poslovima

Tajnik

Članak 26.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik:
– brine o administrativnim, legislativnim i financijskim pitanjima
– pomaže Predsjedniku i Dopredsjedniku u njihovom radu
– odgovara za zakonitost rada Udruge,
– administrativno priprema sjednice Skupštine i u tome pomaže Predsjedniku i Podpredsjedniku
– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
– vodi popis članova
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Izvršni odbor, kao i poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge u okviru njegove djelatnosti i ovlasti

Koordinatori

Članak 27.

Zadaci Udruge podijeljeni su po djelokrugu aktivnosti. Za pojedine aktivnosti Skupština imenuje Koordinatore na mandat od četiri godine.
Koordinatori za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Koordinator ima sljedeće ovlasti:
–          organizira i vodi sastanke radne grupe unutar dodijeljene aktivnosti,
–          provjerava izvršenje dogovorenih zadataka,
–          izvještavaIzvršniodbor o napretku pojedinih zadataka,
–          surađuje sa ostalim koordinatorima.

Likvidator

Članak 28.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 30.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Ustrojstveni oblici

Članak 31

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi). Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju, načinu rada i pravnoj osobnosti podružnice donosi Skupština.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

Imovinu Udruge čine:
– sva novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,obavljanjemgospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora obavljanjem gospodarskih djelatnosti,
– pokretne stvari i nekretnine,
– druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 33.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udrugi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII.  NADZOR

Članak 34.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno Izvršni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 35.

Spor ili sukob interesa u Udrugi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština osniva  arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Udruge preostala imovina će pripast će hematološko – onkološkomodjelu pedijatrije KBC Rebro Zagreb.
Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Statut Kluba - dodatak 1

Statut Kluba - dodatak 2

Statut Kluba - dodatak 3

 

 

[su_subpages]